Resposta do Consello de Contas ao escrito presentado polo BNG de Catoira

RESPOSTA2

“O Concello ten que correxir as irregularidades”

Resposta do Consello de Contas ao escrito presentado polo BNG de Catoira

O  

O Consello de Contas advirte ao concello que “as irregularidades denunciadas presentan caracteres de contravir de forma notoria o ordenamento xurídico por ser presuntamente desconformes coa normativa orzamentaria e da contratación pública, así como coa normativa de transparencia”.

Pero a cousa non queda aquí, o consello de contas comina ao concello a “corrixilas sen demora” no eido administrativo.

Segundo o Consello de Contas a fiscalización que solicitaba o BNG non afecta ao ámbito de actuacións previstas no vixente Plan de Traballo comprometido perante o Parlamento de Galicia, por este motivo non inicia, neste intre, a devandita fiscalización. Pero a continuación engade “sen prexuízo da súa toma en consideración na confección dos futuros Plans anuais de traballo da Institución”.

O BNG xa pediu nunha moción en abril de 2016 que se correxiran as irregularidades relativas aos pagamentos pola prestación de servizos e subministración sen as facturas correspondentes, esperamos que coa resposta do Consello de Contas, o concello remate con esta forma inadmisible de proceder.

Resposta do Consello de Contas ao escrito presentado polo BNG de Catoira